Algemene voorwaarden V.O.F. Maitre Deux Catering

Algemene voorwaarden van Maitre Deux Catering, gevestigd te Apeldoorn aan Gladsaxe 28. 

Artikel 1: Geldigheid van deze Voorwaarden.
1a Deze Algemene voorwaarden, hierna de Voorwaarden, zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten tot verhuur of levering van producten en/of diensten, welke worden uitgebracht, resp. aangegaan door V.O.F. Maitre Deux Catering, gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen “Maitre Deux Catering”, en een Wederpartij, hierna te noemen “opdrachtgever”, waarop Maitre Deux Catering deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
1b Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan: degene die aan Maitre Deux Catering opdracht geeft tot verhuur, het verlenen van diensten en/of het leveren van goederen.
1c De opdracht van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de Voorwaarden.
1d Van deze Voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen (akkoord per e-mail geldt ook als schriftelijk).
1e Op overeenkomsten aangegaan door Maitre Deux Catering zijn nimmer algemene bepalingen of inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten.
2a Alle aanbiedingen van Maitre Deux Catering zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk (ook per e-mail) is vermeld.
Telefonische bestellingen worden altijd bevestigd per e-mail.
2b Uitsluitend na schriftelijke bevestiging (waaronder begrepen per e-mail), door of op bevoegde wijze namens Maitre Deux Catering van een opdracht, dan wel zodra Maitre Deux Catering is begonnen met de uitvoering van de aan hem verleende opdracht, is een overeenkomst tot stand gekomen.
2c Maitre Deux Catering kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3: Prijzen.
3a Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van aflevering de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen, onderdelen, lonen of andere kostprijsbepalende factoren niet voorzienbare wijziging hebben ondergaan, is Maitre Deux Catering gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.
3b Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.
3c Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere overheidsheffingen.

Artikel 4: Annuleringen.
Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht schriftelijk te annuleren tot uiterlijk de derde werkdag (maandag t/m vrijdag vóór 17.00 uur) voorafgaand aan de dag waarop de opdracht zou moeten worden uitgevoerd, tenzij anders is overeengekomen. In het geval van annulering nadien is opdrachtgever gehouden aan Maitre Deux Catering alle gemaakte kosten (van voorbereiding, opslag, provisie e.d) te vergoeden, onverlet het recht van Maitre Deux Catering op vergoeding van winstderving en overige schade.

Artikel 5: Uitbesteding werk aan derden.
5a Maitre Deux Catering is gerechtigd de haar opgedragen werkzaamheden en/of diensten te laten uitvoeren door derden. De opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door Maitre Deux Catering aan een derde van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door Maitre Deux Catering met opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

Artikel 6: Termijnen van levering.
6a Hoewel Maitre Deux Catering zich tot het uiterste inspant om afgesproken leveringstermijnen na te komen, zijn deze nooit aan te merken als fatale termijn. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de veronderstelling dat er geen beletselen zijn voor Maitre Deux Catering de goederen en/of diensten te leveren. Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 7: Diensten op locatie.
7a Ingeval Maitre Deux Catering diensten verricht op of in aan opdrachtgever toebehorende locaties, stelt opdrachtgever – voor zover dit voor de uitvoering van de diensten nodig is – het volgende ter beschikking: de ruimte, inrichting, apparatuur, vaste en losse inventaris, energie, water en riolering. Tevens stelt opdrachtgever aan Maitre Deux Catering ter beschikking het gebruik van de arbo technische zaken, waaronder Bedrijfshulpverlening- en EHBO voorzieningen.
7b Opdrachtgever zorgt dat de in artikel 7a genoemde faciliteiten steeds voldoen aan alle wettelijke eisen. Opdrachtgever neemt alle financiële consequenties van eventuele tekortkomingen voor zijn rekening.
7c Opdrachtgever is als eigenaar van de locatie verantwoordelijk voor het afval en aanbieding van het afval volgens wettelijke voorschriften.
7d Belastingen, Buma/Stemra-rechten en retributies alsmede kosten van telecommunicatie, energie- en waterverbruik, riolering en afvalverwerking, ten behoeve van de door Maitre Deux Catering te verlenen diensten zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 8: Aansprakelijkheid.
8a Maitre Deux Catering is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij of in verband met de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover deze schade het directe of indirecte gevolg is van:
- overmacht, zoals hierna nader is omschreven;
- daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld;
- ondeugdelijkheid van materialen of constructiefouten in het gehuurde en/of geleverde;
- handelingen of nalatigheid van Maitre Deux Catering, haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen, behoudens opzet of grove schuld.
8b Maitre Deux Catering is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, zoals bedrijfsschade, stagnatieschade, omzet- of winstderving, verlies van data, e.d.
8c Maitre Deux Catering is in alle gevallen slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.
8d Maitre Deux Catering is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies aan goederen van opdrachtgever of derden, die Maitre Deux Catering onder zich heeft.

Artikel 9: Risico-overgang.
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de opdrachtgever in de macht van de opdrachtgever worden gebracht.

Artikel 10: Verplichtingen van een huurder
10a De huurder is verplicht het gehuurde overeenkomstig de aard en het doel daarvan en conform de gebruiksaanwijzing en/of aanwijzingen van personeel van Maitre Deux Catering op te volgen.
10b De opdrachtgever aanvaardt alle risico’s die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde en verklaart alle redelijke veiligheidsmaatregelen te treffen en te beschikken over, mede gelet op het gebruik van het gehuurde, normaal gebruikelijke verzekeringen.

Artikel 11: Betaling
11a De particuliere opdrachtgever moet de betaling voldoen voorafgaand aan de levering per bank of bij aflevering.
11b De zakelijke opdrachtgever, welke aantoonbaar is ingeschreven bij de KvK, is gehouden de facturen van Maitre Deux Catering te voldoen binnen de op de factuur vermelde termijn (14 dagen). Op de 15ste dag na factuurdatum wordt (bij het in gebreke zijn van betalen) een herinnering verstuurd, waarbij gelijk € 15 administratiekosten worden berekent. Bij de daaropvolgende herinneringen worden tevens weer administratiekosten en rente berekent. Indien de opdrachtgever niet binnen bedoelde termijn betaalt, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
11c Maitre Deux Catering is gerechtigd bij het uitvoeren van een opdracht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen of betaling van een borgsom alsmede bij de particuliere als de zakelijke opdrachtgever.

Artikel 12: Ontbinding
Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige verplichting uit deze of enige andere de met Maitre Deux Catering gesloten overeenkomst, alsmede in geval van (aanvraag tot) faillissement of surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Maitre Deux Catering het recht zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden, zulks ter keuze van Maitre Deux Catering, zonder dat Maitre Deux Catering tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd de haar verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering welke Maitre Deux Catering ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en volledig opeisbaar.

Artikel 13: Overmacht
Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, burgeroorlog, oproer, oorlogsgevaar, stakingen, blokkade, bedrijfsstoornis, materiaal tekorten, niet goed functioneren van apparatuur, transport problemen, niet te voorziene files door bv omgevallen vrachtauto's, bermbranden, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, export- of importverboden, weigering import- en exportvergunningen te verstrekken, verbeurdverklaring of andere overheidsmaatregel en tekortschieten van toeleveranciers van Maitre Deux Catering.

Artikel 14: Reclame (klachten).
14a Opdrachtgever is verplicht eventuele reclames en/of klachten zo spoedig mogelijk bij of na uitvoering van de opdracht aan Maitre Deux Catering te melden, doch uiterlijk binnen 3 dagen na kennisneming van de reden van de reclame of klacht, op straffe van verval van aanspraken ter zake. Indien de reclame naar het oordeel van Maitre Deux Catering juist is, zal zij naar eigen inzicht een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde diensten en/of goederen, hetzij de goederen of diensten vervangen. Maitre Deux Catering is niet tot verdere schadevergoeding verplicht.
14b Reclames geven de opdrachtgever geen recht tot verrekening of opschorting.

Artikel 15: Geschillen en toepasselijk recht
Op deze voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten, waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bij eventuele geschillen zal Maitre Deux Catering en opdrachtgever met elkaar in overleg treden en trachten een minnelijke regeling te bereiken. Indien dat niet mogelijk blijkt, zullen alle geschillen die verband houden met de uitvoering van de opdracht, in eerste aanleg worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Zutphen.

Apeldoorn, september 2017